Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Proinnowacyjne usługi doradcze świadczone dla Tomasz Sobkowicz ICN Centrum Kompetencji prowadzące do wdrożenia innowacji produktowej

Cel projektu:

Cel główny projektu to wzrost potencjału przedsiębiorstwa Tomasz Sobkowicz ICN Centrum Kompetencji poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających proces opracowania i wdrożenia dedykowanego systemu zarządzania zasobami opartego o technologię beacon (ang. Asset management). w okresie realizacji projektu od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Stworzenie analizy funkcjonalnej systemu,
  2. Nadzór nad pracami programistycznymi,
  3. Wsparcie we wdrożeniu innowacji produktowej przez przedsiębiorstwo Tomasz Sobkowicz ICN Centrum Kompetencji.

 

Realizacja celów szczegółowych wpłynie na osiągnięcie celu głównego projektu.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0015/17
Całkowita wartość projektu 676 254,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE 384 720,00 PLN